Advies over aanpak nominatiedossier UNESCO

24 april 2018

Natuur bij Fort Altena

De Liniecommissie heeft Co Verdaas (bureau Over Morgen) gevraagd om te adviseren over de juiste aanpak om tot een goede ruimtelijke bescherming van het toekomstige werelderfgoed te komen. Ter voorbereiding op dit advies is ook advies gevraagd aan het Kwaliteitsteam en Land-ID.

Bescherming van het werelderfgoed is een van de punten uit het advies van ICOMOS (juni 2017), het advies orgaan van UNESCO, waar kanttekeningen bij geplaatst werden. De manier van buffering van het erfgoed is daarbij een aandachtspunt. Een ander punt uit het ICOMOS advies is het waarborgen en behouden van de visuele integriteit, de zichtlijnen vanaf en op het toekomstige werelderfgoed. Hierover heeft het Kwaliteitsteam op verzoek van de Liniecommissie een advies uitgebracht. Bureau Land-ID heeft advies uitgebracht over de begrenzing van het werelderfgoed. Ook heeft Land-ID in kaart gebracht wat de beschermende werking is van de huidige wet- en regelgeving buiten de begrenzing van het toekomstige werelderfgoed en de bufferende werking daarvan.

Tussenrapportage

In een tussenrapportage aan de Liniecommissie van 19 april heeft bureau Over Morgen de risico’s voor het nominatiedossier neergezet met een eerste aanzet voor het minimaliseringen van deze risico’s. De Liniecommissie heeft opdracht gegeven deze oplossingsrichtingen verder uit te werken en met adviezen te komen.

Nominatieproces

In de volgende Liniecommissie van 17 mei besluit de Liniecommissie welke adviezen leiden tot wijziging van het nominatie dossier. In juni worden de voorgestelde wijzigingen in het nominatiedossier, ten opzichte van het dossier dat in mei 2017 is vastgesteld, voorgelegd aan de vier colleges van Gedeputeerde Staten (GS-en). In het najaar wordt het volledige dossier ter besluitvorming geagendeerd in de vier GS-en en in december voorgelegd aan de minsterraad ter besluitvorming. De Minister zal het dossier in januari 2019 aanbieden bij UNESCO in Parijs.