Eiland van Schalkwijk: casus in Utrecht lab

6 november 2017

Het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat niet op zichzelf. In het omliggende linielandschap zijn talloze ontwikkelingen gaande op het gebied van mobiliteit, natuur, cultuur, economie en toerisme, water en ruimtelijke ordening. Op het Eiland van Schalkwijk komen verschillende opgaven samen. Het eiland is daarom aangewezen als aandachtsgebied binnen het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam.

Het linielandschap is op het eiland nog heel goed zichtbaar en met de Stelling van Honswijk, inclusief het prachtige torenfort Fort Honswijk, heeft het gebied de potentie om een toeristische trekpleister te worden voor bovenregionaal en landelijk publiek. Ook de verbinding tussen de Stelling van Honswijk en de linie aan de overzijde van de lek, maken het Eiland van Schalkwijk van strategisch belang voor de linie. Gedeputeerde Staten brachten in juni een bezoek aan het gebied om raakvlakken tussen portefeuilles en meekoppelkansen te verkennen. Om van kans naar plan te komen, werken de partners van het Pact van Ruigenhoek op een organische, gebiedsgerichte en integrale wijze samen met maatschappelijke partners.

Uitnodigingsplanologie: partijen verbinden


Het Eiland van Schalkwijk is aangewezen als experimenteer gebied in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Provincie Utrecht, gemeente Houten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden sloten in dit kader een samenwerkingsovereenkomst. De afgelopen jaren zijn er nieuwe ontwikkelingen die aanvullend hierop mooie koppelkansen met zich meebrengen: zoals de opgave voor de dijkversterking, de aankoop van fort Honswijk door de gemeente en de ambitie om hier een echte trekpleister van te maken. Ook de intensivering van de recreatieplassen bij Tull in ’t Waal en het verbeteren van de bereikbaarheid en ambities op het gebied van energie en smart mobility bieden kansen. Samen met de gemeente Houten en HDSR maar ook partijen als het Recreatieschap Stichtse Rijnlanden en Recreatie Midden Nederland, ondernemers (agrarisch en recreatief), Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein en gemeente Vianen werken we aan het verder concretiseren van deze kansen.

Integraal samenwerken in het Utrecht-lab


Mede op verzoek van externe partijen werkt het programma de mogelijkheden en benodigdheden voor een integrale werkwijze nu verder uit. De casus komt binnenkort in het net gelanceerde UtrechtLab: een organisatiebreed platform waar inspiratie, leren, kennis en samen experimenteren centraal staan. UtrechtLab biedt een plek waar innovatieve meedenkers nieuwe strategieën introduceren, waar nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd en gelegenheid is om blik verruimend naar een vraagstuk of probleem te kijken.