Gedeputeerde Staten stemmen in met harmonisatie beleid bescherming Werelderfgoed

21 juni 2018

In alle vier de Gedeputeerde Staten van de linie provincies is ingestemd met het besluit om de Outstanding Universal Value (OUV), de unieke waarde van het erfgoed, op een uniforme manier te gaan beschermen. Hiervoor zal in de omgevingsvisies en omgevingsverordeningen van alle vier de provincies het ruimtelijke beleid geharmoniseerd worden.

Het afgelopen jaar is gebruikt om te komen tot een integraal dossier en is een strategie uitgewerkt om de kans op een succesvolle nominatie te vergroten. De kern daarvan is dat het vanuit het UNESCO-perspectief logisch is dat er één  wijze van bescherming van het totale Werelderfgoed komt. Dat is nu minder het geval, omdat alle vier de provincies hun eigen aanpak en eigen beleid voeren. De colleges van Gedeputeerde Staten van de linie provincies hebben daarom besloten om het ruimtelijk beleid bij de vier betrokken provincies te harmoniseren en te versterken. Zo dragen de provincies duidelijk uit dat zij hun rol als siteholder stevig oppakken en beide linies in de toekomst zien als één Werelderfgoed, met eenzelfde aanpak en een gezamenlijke organisatie.

Gebiedsanalyses

Voor de hoog dynamische gebieden, het gaat nu om het gebied Heemskerk tot en met Haarlemmermeer, de Vechtstreek Noord en de omgeving van de stad Utrecht, worden gebiedsanalyses gemaakt die een nadere uitwerking geven van de OUV in deze gebieden. Deze gebiedsanalyses zullen gebruikt worden als afwegingskader bij toekomstige ontwikkelingen in en om de site.