Harmonisatie ruimtelijk beleid

19 september 2019

In oktober 2018 hebben de vier colleges van Gedeputeerde Staten ingestemd met de harmonisatie van het ruimtelijk beleid voor het beoogde werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het besluit tot harmonisatie is opgenomen in het UNESCO dossier voor de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.

Omgevingsvisie

Op initiatief van het Linieteam wordt in de vier linie provincies aan de harmonisatie gewerkt door erfgoedmedewerkers en medewerkers die aan de visies en verordeningen werken. Het streven is om in de omgevingsvisies die in de toekomst worden vastgesteld het werelderfgoed duidelijk te noemen en om in de verordeningen te komen tot beleid dat zorgt voor gelijke bescherming van het erfgoed.

Kernkwaliteiten

De Outstanding Universal Value, zoals opgenomen in het nominatiedossier, wordt vertaald in kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten beschrijven wat uniek is aan de Hollandse Waterlinies en beschermd en behouden moet blijven. De kernkwaliteiten worden opgenomen in de verordeningen en uitgewerkt in gebiedsanalyses of gebiedsuitwerkingen.

Planning

Het tempo en de planning waarmee de betrokken provincies nieuwe omgevingsvisies en verordeningen gaan vaststellen verschilt. Voornemen is om in de eerstvolgende nieuw vast te stellen visies en verordeningen al zoveel mogelijk van de beoogde harmonisatie mee te nemen.