Liniecommissie stelt afwegingskader energietransitie vast

13 september 2021

Fort Honswijk

De Liniecommissie heeft op 9 september het afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinies vastgesteld. Dit is het eerste gezamenlijke kader van de vier provincies voor het nieuwe werelderfgoed.

Dit afwegingskader is opgesteld om antwoord te kunnen geven op diverse aanvragen voor zonneparken en windturbines. Ook geeft het kader richting en input voor de vaststelling van de Regionale Energiestrategieën.

Het afwegingskader geeft inzicht aan initiatiefnemers waar binnen de Hollandse Waterlinies ruimte is voor de opwekking van hernieuwbare energie (zon en wind). Het geeft aan waar er geen of weinig mogelijkheden zijn vanwege het risico op aantasting van de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies en waar dit risico minder groot is.

Het afwegingskader wordt nu nog voorgelegd aan de vier GS-en. De vier provincies zorgen voor de doorwerking van het afwegingskader in hun ruimtelijke beleid, tevens verzorgen zij de informatievoorziening richting initiatiefnemers, gemeenten en andere belanghebbenden.