Pact van Ruigenhoek

14 partijen in de provincie Utrecht bundelden hun krachten voor de bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gezamenlijke ambities voor de komende 5 jaar zijn vastgelegd in het Pact van Ruigenhoek. Samengevat stellen de partners zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW en Stelling van Amsterdam uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek;
  • Waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis te duiden;
  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan;
  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te maken;
  • Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen;
  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies, duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik.

Bijzondere aandacht gaat bovendien uit naar de benutting van kansen rond maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie.

Actieprogramma

De ambities van de pact partners zijn geconcretiseerd in een Meerjaren actieprogramma (2018-2022). Ieder jaar stellen de partijen een jaarprogramma vast met concrete initiatieven die zij samen gaan ontplooien. De pactpartners brengen ieder jaar een bedrag van 2 ton bijeen voor de financiering van de activiteiten in het Regionaal Actieprogramma.

Partners

Het Pact van Ruigenhoek is ondertekend door 14 partijen: de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede en Vianen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provincie Utrecht. De ondertekenaars werken samen met uiteenlopende maatschappelijke partners, waaronder Rijkswaterstaat, Vitens, ondernemers, bewoners en belangenpartijen.

Copyright 2022 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht