Harmonisatie en gebiedsanalyses

Landschap De huidige bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro). De bescherming van het Barro werkt door in het provinciale en gemeentelijke planologische beleid. Met ingang van de nieuwe omgevingswet wordt de bescherming van het toekomstige werelderfgoed daarin vastgelegd.

Harmonisatiebeleid

De Liniecommissie heeft in 2018 besloten om het ruimtelijk beleid in de provincies op elkaar af te stemmen. Dit om ervoor te zorgen  dat het erfgoed ook in de toekomst goed beschermt blijft. De harmonisatie van het ruimtelijk beleid zorgt er voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen overal binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam op een zelfde manier afwegingen worden gemaakt. Nu geldt al dat iedere initiatiefnemer aan moet geven dat ontwikkeling géén negatieve gevolgen heeft voor de uitzonderlijke universele waarde. Niet binnen het toekomstige Werelderfgoed en ook niet in de aangrenzende ‘attentiezone’.

Gebiedsanalyses

In enkele gebieden is er sprake van veel ruimtelijke ontwikkelingen. De ruimtelijke dynamiek is daar groot. Voor deze gebieden worden gebiedsanalyses opgesteld. Zo kan nog duidelijker worden beschreven wat in die gebieden de specifieke kernkwaliteiten/uitzonderlijke universele waarde zijn en waar rekening mee gehouden moet worden bij ontwikkelingen.