Provincies stemmen in met het UNESCO-dossier

19 oktober 2018

Beersluis Everdingen

De vier provincies Gelderland, Brabant, Utrecht en Noord-Holland hebben positief besloten over het voordragen van het UNESCO-dossier Stelling van Amsterdam met uitbreiding Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor het bereiken van de UNESCO status voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is dit een cruciale stap. Met het voordragen van de Linie als uitbreiding op het werelderfgoed van de Stelling zullen ze gezamenlijk de Hollandse Waterlinies gaan heten.

Met de positieve besluitvorming over het UNESCO-dossier is ook de begrenzing voor het toekomstige werelderfgoed Hollandse Waterlinies vastgesteld. De begrenzing bevat naast de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam – sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed – met de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook een aantal kleine grenswijzigingen.

Attentiezone en harmonisatie beleid

Een belangrijke aanvulling in het UNESCO-dossier (ten opzichte van de versie van mei 2017) is dat er buiten de begrenzing van het werelderfgoed een attentiezone is ingetekend. Deze attentiezone is een visuele weergave van alle reeds bestaande beschermingsregimes binnen deze zone. De zone stelt geen aanvullende eisen bovenop de planologische regels die al gelden. De attentiezone is de reactie op de vraag van UNESCO om een bufferzone in te stellen.

Een andere toevoeging in het dossier is het besluit van de vier linieprovincies om het ruimtelijke beleid voor de bescherming van de Outstanding Universal Value (OUV), de unieke waarde van het erfgoed, te harmoniseren. Voor UNESCO is het  belangrijk dat er een eenduidige wijze van bescherming van het totale Werelderfgoed komt.

Ministerraad en UNESCO

De volgende stap in het proces is het aanbieden van het dossier aan de Minister van OCW. De minister van OCW zal dit dossier vervolgens aan de Ministerraad voorleggen. Bij een positief besluit in de Ministerraad zal de Minister van OCW het dossier in januari 2019 aanbieden aan UNESCO in Parijs. Naar verwachting zal dan in juli 2020 tijdens de jaarlijkse vergadering van het World Heritage Comité van UNESCO over de nominatie besloten worden. Bij een positief besluit wordt het bestaande werelderfgoed Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgebreid tot een groot werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.