Samen werken aan het toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek

6 november 2017

In 5 aandachtsgebieden werken de pact partners op integrale en gebiedsgerichte wijze samen met ondernemers, vrijwilligers, stichtingen, belangenpartijen en andere partijen aan complexe gebiedsopgaven. In het aandachtsgebied Noorderpark-Ruigenhoek, aan de noordkant van Utrecht, tussen fort De Gagel en Groenekan, zoeken de gebiedspartners naar een beter aansluiting met wensen en behoeften van inwoners van de regio. Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen werken zij aan een integraal toekomstperspectief.

Begin 2016 is in Noorderpark-Ruigenhoek een gebiedsproces opgestart, onder gezamenlijke begeleiding van provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en gemeenten De Bilt en Utrecht. Doel van het proces is een duidelijke gebiedsidentiteit te ontwikkelen en het realiseren van een betere balans tussen kosten en baten voor het onderhoud in de toekomst. Noorderpark-Ruigenhoek heeft al diverse voorzieningen en ruimte voor ontmoeting en recreatie, zoals een speelbos, picknickplekken, wandel-, fiets- en ruiterroutes. Het prachtige Waterlinielandschap is in Noorderpark-Ruigenhoek overal terug te zien. Toch is het gebied bij velen niet bekend en onderbenut, terwijl het bij uitstek een alternatief biedt aan andere druk bezette recreatieve gebieden rond de stad.

Integraal toekomstperspectief


Doel van het gebiedsproces is om samen met gebruikers, omwonenden, ondernemers en beleidsmakers te komen tot een gedragen toekomstperspectief voor het gebied. Afgelopen tijd is een belangenverkenning met 70 partijen verricht, een verkenning naar ruimtelijke en beleidsmatige kaders en een omwonendenonderzoek in De  Bilt en Utrecht, uitgevoerd door studenten van de Universiteit Utrecht (opleiding Sociale Geografie en Planologie). De DNA-zoneringskaart en het concept toekomstperspectief die op basis hiervan zijn opgesteld, waren het vertrekpunt voor gesprekken en een serie openbare gebiedsbijeenkomsten met betrokkenen, met veel ruimte voor aanvulling, verrijking en eigen initiatief.

Vooruitblik


De ideeën van de bewoners en de vijf gebiedspartijen worden samengesmeed tot een gedeelde visie voor het gebied die de gebiedspartijen begin 2018 aanbieden aan de Stuurgroep. Als tussenstap is dit najaar een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking van de gebiedspartijen. Partijen willen leren van dit project, ook voor andere gebieden waarvoor een vergelijkbare aanpak op de rol staat.

Kijk op de gebiedswebsite voor alle relevante (achtergrond)informatie en een interactieve kaart.