Partners Pact van Ruigenhoek zetten ambities om in acties

16 november 2017

Op 15 november ondertekenden 14 publieke en private partners het Pact van Ruigenhoek. Zij spraken af om intensiever samen te werken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De partijen bundelen hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. Het pact geeft regionaal een impuls aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap.

Kansen voor maatschappelijke benutting

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities van regionaal samenwerkende partijen voor de komende 5 jaar beschreven. De ondertekenaars van het pact stellen zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW en Stelling van Amsterdam uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek
  • Waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis te duiden
  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan
  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te maken
  • Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen
  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies, duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik

Bijzondere aandacht gaat uit naar de benutting van kansen rond maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie. Jaarlijks stellen de partijen een Regionaal Actieprogramma op waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien.

Omvang regionale impuls

De pactpartners brengen ieder jaar een bedrag van 2 ton bijeen voor de financiering van de activiteiten in het Regionaal Actieprogramma. Voor de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede en Vianen is als kostenverdeelsleutel gekozen voor inwoneraantal. Waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer brengen een vast bedrag in. Ook de Provincie Utrecht levert haar aandeel en heeft het aanbod gedaan om het budget aan te vullen tot het benodigde bedrag. Dit bedrag kan gedekt worden uit de structurele post Interprovinciale samenwerking Liniebreed/UNESCO voor een periode van 5 jaar.

Bekijk het Pact van Ruigenhoek en het Regionaal Actieprogramma 2018 – 2022