Managementplan

Fort UitermeerIn het managementplan staat hoe de instandhouding van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld. Het managementplan is een dynamisch document dat elke tien jaar wordt herzien. Het managementplan bestaat uit drie pijlers: beschermen, beheren en uitdragen. Het beschrijft op welke manier partijen richting geven aan de drie pijlers, waarbij de bescherming van de Outstanding Universal Value centraal staat.

Organisatiestructuur

Een belangrijk onderdeel van het management plan is de beschrijving van organisatiestructuur en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Daarnaast komt de planologische bescherming, de wijze van beheer en de monitoring van het erfgoed aan de orde. Tot slot bevat het managementplan opgaven waar de komende periode aan gewerkt gaat worden inclusief een implementatiestrategie.