Nominatiedossier UNESCO

Kids bij Fort Uitermeer

Het nominatiedossier “nieuwe stijl”, de significant boundary modification bestaat uit een nominatiedossier inclusief een managementplan.

Nominatiedossier

Een nominatiedossier bevat uit een zorgvuldige beschrijving van het toekomstige werelderfgoed. Hieronder vallen de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam en de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit deel van het nominatiedossier is een statisch document en vormt de basis van de inschrijving in het Werelderfgoedregister. Het dossier bevat de verantwoording waarom het betreffende erfgoed wereldwijd uniek is en daarmee een plek op de werelderfgoedlijst verdiend. De uniciteit van het erfgoed wordt vastgelegd in de Statement of Outstanding Universal Value. Het dossier bevat verder de exacte begrenzing van het toekomstige werelderfgoed. Ook wordt de mate van authenticiteit en integriteit van het erfgoed beschreven, waarmee wordt aangetoond dat het erfgoed voldoende compleet is en nog herkenbaar en beleefbaar.

Managementplan

In het managementplan staat hoe de instandhouding van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld. Het managementplan is een dynamisch document dat elke tien jaar wordt herzien. Het managementplan bestaat uit drie pijlers: beschermen, ontwikkelen en uitdragen. Het managementplan beschrijft op welke manier partijen richting geven aan de drie pijlers, waarbij de bescherming van de Outstanding Universal Value centraal staat. Het gaat ook over het ontwikkelen van het levend landschap op een ‘UNESCO-proof’ manier.

Organisatiestructuur

Een belangrijk onderdeel van het management plan is de beschrijving van organisatiestructuur en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Daarnaast komt de planologische bescherming, de wijze van beheer en de monitoring van het erfgoed aan de orde. Tot slot bevat het managementplan opgaven waar de komende periode aan gewerkt gaat worden inclusief een implementatiestrategie.

 

 

 

Copyright 2018 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht