Nominatiedossier UNESCO

Kids bij Fort Uitermeer

Van Nominatiedossier naar Significant Boundary Modification

Het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is samengevoegd met het dossier van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam. In dit nieuwe dossier, dat in UNESCO termen een Significant Boundary Modification heet, is antwoord gegeven op de vragen uit het ICOMOS advies van zomer 2017.

Attentiezone en harmonisatie beleid

Een belangrijke aanvulling in het UNESCO-dossier ten opzichte van de versie van mei 2017 is dat er buiten de begrenzing van het werelderfgoed een attentiezone werelderfgoed is ingetekend. Deze attentiezone is een visuele weergave van alle bestaande beschermingsregimes binnen deze zone. De zone stelt geen aanvullende eisen bovenop de planologische regels die al gelden. De attentiezone is de reactie op de vraag van UNESCO om een bufferzone in te stellen.

Een andere toevoeging in het dossier is het besluit, van juni 2018, in de vier Gedeputeerde Staten om het ruimtelijke beleid voor de bescherming van de Outstanding Universal Value (OUV), de unieke waarde van het erfgoed, te harmoniseren. Voor UNESCO is het heel belangrijk dat er een eenduidige wijze van bescherming van het totale Werelderfgoed komt.

Het dossier bevat verder een zorgvuldige beschrijving van het toekomstige werelderfgoed. Dit deel van het dossier is een statisch document en vormt de basis van de inschrijving in het Werelderfgoedregister. Het dossier bevat de verantwoording waarom het betreffende erfgoed wereldwijd uniek is en daarmee een plek op de werelderfgoedlijst verdiend. De uniciteit van het erfgoed wordt vastgelegd in de Statement of Outstanding Universal Value. Het dossier bevat verder de exacte begrenzing van het toekomstige werelderfgoed. Ook wordt de mate van authenticiteit en integriteit van het erfgoed beschreven, waarmee wordt aangetoond dat het erfgoed voldoende compleet is en nog herkenbaar en beleefbaar.

Managementplan

In het managementplan staat hoe de instandhouding van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld. Het managementplan is een dynamisch document dat elke tien jaar wordt herzien. Het managementplan bestaat uit drie pijlers: beschermen, ontwikkelen en uitdragen. Het managementplan beschrijft op welke manier partijen richting geven aan de drie pijlers, waarbij de bescherming van de Outstanding Universal Value centraal staat. Het gaat ook over het ontwikkelen van het levend landschap op een ‘UNESCO-proof’ manier.

Organisatiestructuur

Een belangrijk onderdeel van het management plan is de beschrijving van organisatiestructuur en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Daarnaast komt de planologische bescherming, de wijze van beheer en de monitoring van het erfgoed aan de orde. Tot slot bevat het managementplan opgaven waar de komende periode aan gewerkt gaat worden inclusief een implementatiestrategie.

 

 

 

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht