Planning (oud)

Gemeenten hebben afgesproken om voor 1 januari 2017 uniforme regels op te nemen in hun bestemmingsplannen. Daarom werken zij samen aan een ontwerp van de regels.

Voor de gemeenten Lingewaal, Culemborg, Gorinchem, Vianen, Zaltbommel en Leerdam zullen de bestemmingsplannen gezamenlijk een voorontwerpfase en een ontwerpfase doorlopen. Dit wordt zoveel mogelijk centraal gecoördineerd vanuit de provincie Gelderland. De zes voorontwerp-bestemmingsplannen lagen van 8 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 (voor gemeente Lingewaal tot 26 februari 2015) ter inzage. In januari zijn drie inloopbijeenkomsten georganiseerd waar de regels werden toegelicht. Mede op basis van de inspraakreacties maakten de zes gemeenten gezamenlijk ontwerpbestemmingsplannen. Deze lagen van 28 mei tot en met 8 juli ter inzage. Half juni zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waar de ontwerpbestemmingsplannen werden toegelicht.

Uiteindelijk krijgt elke gemeenteraad eind 2015 een concept bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd.

Hieronder een schematische weergave van de planning van het project.

Planning Planologische Verankering